La societat avui

És s’associació més antiga de Cadaqués i està formada per més de 300 socis. El funcionament actual de l’entitat està regida per ses Estatuts aprovats l’any 1982, segons es quals una Junta Directiva, formada per vuit d’aquests socis, s’encarrega de gestionar es seus equipaments i representar l’entitat. Cada quatre anys es socis elegeixen es components de la Junta Directiva a través d’una Assemblea General Extraordinària. Es càrrecs de la Junta no reben cap tipus de remuneració econòmica.

Poden ser socis de la Societat l’Amistat exclusivament ses persones de Cadaqués o amb un fort lligam familiar a aquest municipi i que paguin anualment sa quota de 40€, en el cas des socis adults (a partir de 18 anys), i de 15,50€ es socis juvenils (de 0 a 17 anys). Sa seu admissió també està sotmesa a l’aval d’un mínim dos socis.

El soci té dret a la utilització de les instal.lacions de què disposa l’entitat, prèvia aprovació de la Junta Directiva, i a descomptes en les activitats que aquesta organitza, com ara classes d’aquarel.la, de ceràmica, de ball, espectacles teatrals… Així mateix, la Societat organitza un dinar de socis per la Festa Major d’Hivern (Sta. Esperança) i una excursió anual gratuïta pels socis.

L’actual Junta Directiva de la Societat l’Amistat està composta pels següents càrrecs:

Presidenta: Patrícia Linares i López
Vice-presidenta: Marga Figueras i Riera
Secretària: Cristina Figa i Martel
Vice-secretària: Ester Martín i Faixó
Tresorer: Bernat Ramírez i Tamudo
Vocal 1: Fina Descamps i Recalde
Vocal 2: Lluís Daider i Celeiro
Vocal 3: Francesc Guanter i Rotllan